Medarbejdere

Arbejdsmiljø

Helt konkret sker vores arbejdsmiljøhåndtering på flere plan.

Det drejer sig om følgende:

Arbejdsmiljøpolitik, planlægning, lov- og myndighedskrav, introduktion, instruktion og uddannelse, overvågning af arbejdsmiljøet, afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger, sundhedsfremme og rummelighed, arbejdsmiljøledelsessystem, medarbejdernes kvalitetssikring, beredskab i situationer hvor der er risiko for tilskadekomst samt dokumentation af arbejdet indenfor arbejdsmiljøområdet.

csr i forenede koncernen

CSR betyder konkret for os, at der ud fra kernekompetencer og forretningsområder frivilligt bliver iværksat, vedligeholdt og udviklet aktiviteter, som både er til gavn for virksomheden og for det omgivende samfund.

Internt i organisationen arbejder vi konstant med at forbedre os i forhold til miljø, arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Vores HR- og kvalitetsafdelinger har på tværs af koncernen, i indeværende år, iværksat flere initiativer for at gøre os dygtigere på de tre førnævnte områder, og vi fortsætter med at udvikle og optimere tiltag, som skal forbedre disse.

Alle mennesker bør behandles ens og alle skal have en retfærdig behandling. Der udøves hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national-, social- og etnisk oprindelse, alder eller handicap. Der udøves heller ikke forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Alle beslutninger vedrørende disse punkter baseres på relevante og objektive kriterier.

Vi henviser til koncernens CSR politik som kan hentes her